کارگاه های ما

منطقه پردازش

منطقه خشک کردن

منطقه خشک کردن

تشخیص فلز

منطقه بسته بندی

منطقه بسته بندی